'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Sorumluluk ve Kaza Sigortaları

Risklerin fiziksel boyutları kadar sorumluluklardan kaynaklı tazminat ödemeleri olmaktadır. Öyle ki bazı iş kollarında fiziki hasar olasılığı yok denecek kadar az iken, Sorumluluk riskleri milyonlarla ölçülebilir. 

Şirketler; faaliyetleri, hareketleri, ihmal ve kusurları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararları karşılamak için tazminat ödemek durumunda kalabilirler. İşin yapıldığı ülkenin yasalarına göre sorumluluk alanlarının belirlendiği, değişime her zaman açık ve ölçümlenmesi, devredilmesi önem arz eden sorumluluk risklerini sıkı denetim altında tutmak karmaşık ve zorlu bir iştir.

Sorumluluk Sigortası uzmanlarımız, bu tür riskleri ele alabilmeniz ve bunların üstesinden gelebilmeniz için sizlere çözümler sunmaktadırlar. 

Sadece sorumluluk risklerinizi belirlemek ve değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda sigortalılarımızın ihtiyaçlarına göre en iyi sigorta çözümlerini araştırıyor ve bunları uygulanabilir hale getiriyoruz.

 
  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

 
  İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

 
  İsteğe Bağlı Teminatlar

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları.

İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları.

T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları.

Manevi tazminat talepleri.

 
  Şemsiye Sorumluluk Sigortası ( Excess)

Mevcutta sahip olunan sorumluluk poliçelerinin limitlerini artırır. Artan limit (excess) poliçesinden farkı, mevcut poliçelerinizden farklı ve daha geniş şartlar ile teminat sağlayabilme seçeneğidir.

 
  Ürün Sorumluluk Sigortası & Ürün Geri Çağırma Sigortası

Üretici, Toptancı, Dağıtımcı (Distribütör) veya Perakendeciler tüketiciye ulaşan kusurlu ürünler nedeniyle oluşan her türlü maddi ve bedeni zarardan ulusal ve uluslararası kanunlar önünde sorumludurlar. Üretilen ürünlerin kusurlu/ayıplı olmaları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle yükümlü olunan bedeni ve maddi tazminatlar ürün sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.  Ürün sorumluluk teminatına ek olarak alınabilen ürün geri çağırma teminatı ile ürünlerin üretimi, dağıtımı veya ambalajlanması sırasında meydana gelen kazaen bozulma, tahrifat, etiket hataları, tasarım hataları nedenleri ile oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara bağlı olarak ürünlerin piyasadan geri toplanma masrafları teminat altına alınmaktadır. Ürün geri çağırma teminatının kullanılabilmesi için, geri çağrılacak ürünlerin kusurlu/ayıplı mal olması gerekmektedir.

 
  Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12'nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009?u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

 
  Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki çalışmalar sırasında yapılabilecek eksik veya yanlış işlemler sonucunda oluşan zararları karşılamak durumunda alınabilir. İşte bu noktada devreye giren mesleki sorumluluk sigortası, yapılan bu işlemler sonrasında ödemek zorunda kalınacak yasal tazminatlar için koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

 
  On Yıllık Sorumluluk (Decennial Liability)

İşveren tarafından müteahhitlerden talep edilen Fransa ve benzeri ülkelerde kanuni gerekliliği söz konusu olan teminat, kısmi veya tamamen inşa edilen yapının çökmesi sonucu oluşan masrafları tazmin etmektedir. İnşaatın tamamlanmasını müteakip 10 sene içerisinde oluşan riskler teminata alınır.

 
  Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

Çoğu vakada çevre kirliliği hasarında maliyetin büyük bir kısmı, kirlenmenin meydana geldiği bölgenin temizlenmesine sarf edilmektedir.

Yangın ve diğer sorumluluk sigorta poliçelerinde sağlanan teminatlar, bir çevre olayının olası etkilerinin ele alınmasında sınırlı bir teminat sunar.

AB Broker bu konuda sınırlı ve eksik kalan teminatlar için şirketlere üç geniş teminat sunarak hizmet verir.

Biyolojik çeşitlilik hasarı
Üçüncü şahıslara karşı yasal sorumluluklar

 
  Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Madde, Tehlikeli Atık ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertaraf edilmesi faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda ve petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı teminat sağlanmaktadır.

 
  Kaçırılma ve Fidye Sigortaları

AB Broker,Kaçırılma ve Fidye Sigortası kapsamında, müşterilerini yalnızca maddi kayıplara karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın önde gelen kriz yönetimi ve güvenlik şirketlerinin sunduğu hizmetlere erişimlerini de sağlar.

Sigortalanan Olayın Tanımı

 • Kaçırılma: Fidye talep etmek için sigortalı bir kimsenin kaçırılıp tutulması
 • Gasp: Ölüm, yaralama ve mala zara verme, ürünleri kirletme, ticari sırları veya özel bilgileri ifşa etme veya virüslerle veri imha etme tehdidiyle fidye talep etmek
 • Özgürlük mahrumiyeti: Kişinin gayri resmi olarak alıkonulması veya kişisel özgürlüklerinden hükümet veya isyancı gruplarca mahrum edilmesi
 • Kaçırma: Kişisel özgürlüklerin seyahat esnasında elden alınması (uçak, motorlu taşıt, gemi veya tren kaçırma olayları)

Teminatlar

 • Fidye ve gasp edilen para
 • Fidye tesliminde kayıp
 • Yasal savunma masrafları ve tazminat
 • Danışmanlık masrafları
 • Seyahat masrafları, maaşlar, tıbbi masraflar, hasta bakım masrafları, eksperler, çevirmenler, artan güvenlik ve gözetim masrafları
 • İşin kesintiye uğramasından kaynaklanan masraflar
 • Vefat veya sakatlık