'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Finansal Sigortalar

Stratejik açıdan kurum yapısını güçlendiren ve uluslararası platformlarda da geçerliliği olan poliçelerdir. Kurumsal mali gücü destekleyen, hukuki sorumlulukları teminat altına alan ve siber riskleri öngören kombinasyonlar içerir.

Hedefimiz ise optimum çözümü sağlamaktır. Bu poliçeler geriye dönük teminatlar barındırdığından uzun vadeli iletişim, en iyi hasar servisi ve danışmanlık, bilirkişi önerileri, düzenli iletişim ve piyasadaki koşullara dair güncel bilgi paylaşımı Finansal Sigorta hizmetlerinin en önemli katma değerleridir.

 
  Bankers Blanket Bonds

Bu poliçe bankalar ve finansal kuruluşların; kurumsal faaliyetleri sırasında, gerek kendi istihdam ettikleri personelin emniyeti suistimali ve ihmalleri, gerekse üçüncü şahısların hırsızlık, soygun, dolandırıcılık gibi suç oluşturan kötü niyetli hareketleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasar ve zararlara karşı oluşturulmuş çok geniş kapsamlı bir poliçedir. Kapsamı, uygulamalara göre farklılıklar göstermekle birlikte, sadece kapalı mekânlarda değil, poliçede belirtilmiş olan mahaller arasındaki sevkiyatlar sırasında meydana gelebilecek zararları da  kapsamaktadır. Ancak sigorta şirketinin sorumluluğu, belirli limitlerden sonra söz konusu olmaktadır.

 
  Mesleki Sorumluluk Sigortası (Professional Indemnity)

Bu poliçe avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları sırasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

AB Broker aşağıdaki meslek gruplarına konularıyla ilgili çok hızlı çözümler üretebilmektedir.

 • Mimarlık ve Mühendislik firmaları
 • Teknoloji şirketleri
 • Orta ve büyük ölçekli Muhasebe büroları
 • Orta ve büyük ölçekli Avukatlık büroları/ avukatlık ortaklıkları
 • Tercüme büroları
 • Telekom şirketleri
 • Medya, Multimedya şirketleri
 • Yönetim danışmanlığı şirketleri
 • Seyahat acenteleri / turizm firmaları
 • Çağrı merkezi firmaları
 • Dış kaynak hizmeti sağlayan firmalar
 • Finans kuruluşları
 
  Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortaları, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşabilecek zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır. Resmî kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir. Sigortalının kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahısların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada geçerlidir.

 
  Halka Arz Sigortaları

Günümüzde bazı şirketlerin büyüme stratejileri ve yatırım planları çerçevesinde halka arzlarını tercih etmektedir.

Bu ürün Halka Arz Sigortası, (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurumların, hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarını teminat altına alır.

 
  Yatırım Yönetimi Sigortası (IMI)

Portföy veya fon yönetimi şirketlerine özel olarak hazırlanmıştır. Bu ürün, kapsamı altında, çalışanların ilgili finansal hizmetleri ifası sırasındaki hata veya ihmallerinden kaynaklanan ve de üçüncü şahıslar tarafından talep edilebilecek, kuruluşların kanunen ödemekle yükümlü oldukları tazminat ve masrafları kapsar. Bu kuruluşların yöneticilerine de yönetim sorumlulukları bakımından teminat sağlar.

 
  Ticari Alacak Sigortası

Mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarınızı güvence altına alırken, alıcıların iflası veya geç ödemesi nedeni ile karşılaşılabilen tahsilat risklerini ortadan kaldırır. 

Alacak sigortası üç değer katan servis sağlar.

 • Riski önleme
 • Alacak tahsilatı
 • Tazminat ödemesi

Neden Alacak Sigortası alınmalı? 

 • Finansal riski azaltır, nakit akışını düzenler.
 • Şüpheli alacaklar için karşılık ayırmaya gerek kalmaz.
 • Hızlı ve etkin tahsilat olanağı sağlar.
 • Satış ve kredi yönetimini geliştirir.
 • Doğru alıcıların seçimi ve yeni pazarlara girişi destekler.
 • Teminat mektubu ve akreditif gibi diğer satış koşullarına göre daha düşük maliyetlidir.
 • Çek, senet, teminat mektubu gibi tahsilat enstrümanlarına alternatif olarak rekabet koşullarında avantaj sağlar.
   
 
  Siber Riskler (Cyber Risks)

Günümüzde Siber güvenlik risklerinin kurumlara oluşturduğu tehdit giderek artan bir hızda büyümektedir. Dünyanın her coğrafyasından değişik boyutlardaki kurumların siber saldırılar sonucunda oluşan finansal zararları, ya da kaybettikleri itibar giderek artmakta ve iş dünyasında kaygı yaratmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz çağda Dijital teknoloji kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber riskler de bu teknolojilerin hızına paralel olarak yaygınlaşmaya devam edecektir. Mobil cihaz, bilgisayar, sunucu ya da online fark etmeksizin elektronik veri işleyen, muhafaza eden her kişi ve kurum bu risk ile karşı karşıyadır. Türkiye?nin siber saldırılara uğrayan ülkeler arasında 8.sırada olması ise her geçen gün artan siber riskleri daha da önemsememiz gerektiğinin göstergesidir.

Siber Risk poliçesi ile şirketinize değer katacak olan teminatlar;

Operasyonel Risk:

 • İş Durması
 • Sistem Hatası
 • Bağlı İş Durması/Sistem Hatası
 • Siber Şantaj
 • Dijital Varlıkların Restorasyonu 

Gizlilik ve Ağ Güvenliği Riski:

 • Veri Gizliliği ve Ağ Güvenliği Sorumluluğu
 • Düzenleyici Kurum Yasal Cezaları
 • Medya Sorumluluğu
 • PCI (Ödeme Kartları Endüstrisi) Cezaları
 • İhlal Olayı Kriz Yönetim Masrafları
 
  Kredi Kartları (Plastic Cards)

Bankaların vermiş olduğu Debit kart ve kredi kartları ile yapılacak yasa dışı işlemler sonucu oluşacak tazminat talepleri için sunulan bir hizmettir.

 
  Surety Bond (İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı, Avans ödeme, Performans veya İmalat / Bakım Onarım Teminatları)

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve yükümlülükler çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.

Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.

Bu sigorta anlamında ?kefalet?, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesini ifade eder.

Yerli ve Global piyasalardan çözümler sigortalının finansal gücüne bağlı olarak üretilebilir.

 
  Politik Riskler

Politik risk sigortası olarak tanımlanan bu sigorta, başka ülkede yapılan yatırımları, ev sahibi olan ülkenin politik amaçlarla hareket eden zarar verici hareketlere karşı koruma sağlamaktadır.

Teminat altına alınabilen riskler;

 • Devletler arası ya da devlet içerisinde iç savaş, sabotaj ve yıkım gibi eşitli hareketler,
 • Mevzuatın tarafsız olmaması,
 • İç mevzuatta meydana gelen değişimler,
 • Özelleştirme ya da kamulaştırma,
 • Lisansın iptal olması,
 • Sözleşmelerin devlet tarafından onay alamaması,
 • Siyasi rejimin değişmesi,
 • Hükümetin değişmesi,
 • Vergi kanunları kapsamında yapılan değişiklikler,
 • Ambargo ya da savaş sebebiyle hammadde temininde bir takım sorunların yaşanması.
   
 
  Proje bazlı Mesleki Sorumluluk Sigortası (Project PI Insurance)

Son yıllarda, Türkiye?deki yerleşik mimarlık ve mühendislik firmalarının gerek Türkiye?de, gerekse Türkiye dışında görev aldıkları proje sayısı hızlı bir artış göstermektedir. Artan yasal ve sözleşmesel sorumluluklar paralelinde söz konusu bu firmaların, yine sözleşmesel olarak veya projenin yapıldığı / yapılacağı ülkenin ilgili otoriteleri bakımından söz konusu projeye teminat sağlayan bir Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip olmaları mecbur kılınmaktadır.